Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter vermeld staat:

  1. Opdrachtgever : De natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Nova Curae bekend maakt en die op basis van deze algemene voorwaarden van Nova Curae offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met Nova Curae.
  2. Partijen : Nova Curae en de opdrachtgever.
  3. Offerte : Een aanbod tot een overeenkomst, die door Nova Curae wordt uitgebracht.
  4. Overeenkomst : Een overeenkomst tot dienstverlening door Nova Curae aan de opdrachtgever.
  5. Tarief: De voor de dienstverlening berekende prijs inclusief BTW (indien van toepassing).
  6. Activiteiten van Nova Curae: Een activiteit die in groepsverband plaatsvindt.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Alle offertes en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke een geheel vormen met de overeenkomsten die Nova Curae met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Nova Curae te worden overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Nova Curae slechts verbindend indien en voor zover Nova Curae zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.

2.4 Door een afspraak te maken voor een door Nova Curae te leveren dienst en/of het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.

2.5 Indien Nova Curae schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

2.6 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Nova Curae aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Nova Curae geleverde diensten.

2.7 Onder Nova Curae wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Nova Curae de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

Artikel 3 – Aanbieding, aanvaarding opdrachten

3.1 Alle door Nova Curae aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Nova Curae gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Behoudens het hierna gestelde komst een overeenkomst met Nova Curae eerst dan tot stand nadat Nova Curae een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weergegeven.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en /of toezeggingen door personeel van Nova Curae, door derden namens Nova Curae of door onze vertegenwoordigers, binden Nova Curae slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard gaan offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 Nova Curae is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6 Nova Curae is bevoegd om –indien Nova Curae dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk en /of zo nodig zal Nova Curae hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten

4.1 Tarieven worden berekend over de uitvoertijd en wachttijd. Voor berekening geldt de vertrek- en aankomsttijd van de medewerker bij het punt van aanvang en beëindiging van de opdracht.

4.2 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.3 Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten.

4.4 In het geval van verhogen van een of meerdere kostprijsfactoren is Nova Curae gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel te zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de order bevestiging worden vermeld.

Artikel 5 – Annuleren

5.1 Annuleren is mogelijk, dan zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 2 dagen voor de activiteit 50% van het totaalbedrag – voor de logeerweekenden: tot  1 maand voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. In geval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Nova Curae kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen; het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Nova Curae, transportmoeilijkheden, brand overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / Gezondheidstoestand

7.1 Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen, eigendommen of welke andere (letsel)schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn

7.2 De opdrachtgever(rechtspersoon/(pleeg)ouder/budgethouder) heeft een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemer afgesloten alvorens deze deelneemt aan activiteiten van Nova Curae.

Artikel 8 – Reclames

8.1 Eventuele reclames worden door Nova Curae slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Nova Curae schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

8.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

8.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Nova Curae te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Nova Curae. Indien de reclame door Nova Curae gegrond bevonden wordt, is Nova Curae uitsluitend verplicht de door Nova Curae vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Artikel 9 – Betaling / rente en kosten / geschillen

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op NL43RABO01535.74.240 te Heerlen, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Nova Curae te bepalen.

9.2 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.3 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €250. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een ander rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 – Slotbepaling

10.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

10.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

10.3 Indien Nova Curae in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Nova Curae het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

10.4 Nova Curae is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Hierbij tekenen voor akkoord en gezien: Met gezag belaste ouder/rechtspersoon/budgethouder Nova Curae: R.Huijnen en M.Kerkhoff

Copyright © Nova Curae 2009. Alle rechten voorbehouden.

Vernietiging zorgdossier. Men kan na afloop behandeling / begeleiding dossier laten vernietigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.