Privacybeleid

Wie zijn we

Nova Curae is gevestigd aan de Bilserbaan 19-D, 6217 JD Maastricht (Hoofdlocatie) en aan het Stationsplein 1, 6131 AS Sittard-Geleen.
Telefonisch bereikbaar op 043-750 13 45.
E-mail: info@novacurae.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via een app.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Nova Curae verwerkt:  gezondheid, gegevens van kinderen < 16 jaar, BSN-nummer.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders  dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novacurae.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nova Curae verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling, declaraties, facturatie, aanvraag.
 • een administratie te voeren t.a.v. onze werkzaamheden en onze hulpverlening.
 • een cliëntdossier opbouwen benodigd voor de hulpverlening.
 • met u contact te kunnen onderhouden via e-mail, telefonisch, indien dit nodig is om onze dienstverlening, onze hulpverlening uit te voeren.
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld onze financiële administratie, om te voldoen aan financiële en fiscale verplichtingen.
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en te testen, zoals inzicht verkrijgen in het functioneren van onze zorg en website.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing bij het gebruik van het zorgdossier van de cliënt:

 • De informatie uit het zorgdossier is alleen toegankelijk voor direct betrokken zorg- en dienstverleners en na ondertekening van de toestemming in de zorgovereenkomst door de cliënt.
 • Het zorgdossier wordt gebruikt om de zorg in kaart te brengen, afspraken vast te leggen en over te dragen naar andere betrokkenen bij de zorg. Als de cliënt naar de doelstelling vraagt wordt dit door de medewerker toegelicht.
 • De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger is op de hoogte van de inhoud van het zorgdossier en de reden waarom het wordt bijgehouden.
 • De rapportage wordt zorgvuldig geformuleerd zonder waardeoordeel.
 • De cliënt heeft het recht zijn dossier in te zien, of dit te laten lezen aan wie hij wil (mits de cliënt aantoonbaar een goed besluit kan nemen).
 • De cliënt heeft het recht op het wijzigen of verwijderen van gegevens uit het zorgdossier. Het gaat om gegevens die niet juist, onvolledig of niet ter zaken doend zijn. Dit kan door een schriftelijk verzoek te sturen naar de directie. Binnen vier weken wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de uitkomst hiervan. Bij een weigering moet hiervan de reden worden vermeld. Wanneer wordt ingegaan op het verzoek moet de informatie uit het dossier worden verwijderd.
 • De medewerkers die in het dossier schrijven en lezen zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.
 • Het is niet toegestaan onderdelen van het dossier te kopiëren (behalve wanneer de cliënt na het afsluiten van de zorg een kopie van het zorgdossier wil hebben).
 • Het is niet toegestaan onderdelen uit het dossier van de cliënt te verwijderen zonder vraag van de cliënt en toestemming van de directie.
 • De cliënt is niet verplicht om informatie te geven. Wanneer de cliënt weigert bepaalde informatie te geven mag deze ook niet aan de vertegenwoordiger worden gevraagd. Uitzondering hierop is alleen als de cliënt de gevolgen van het niet verstrekken van informatie niet kan overzien.
 • De case manager is verantwoordelijk voor het up to date houden van het zorgdossier.
 • Wanneer gegevens, in overleg met de cliënt, worden verstrekt aan derden in belang van de zorgverlening, dan wordt dit in het dossier vastgelegd.
 • Wanneer het zorgdossier moet worden ingezien door derden vanwege materiële controle dan wordt de cliënt hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd en geeft hiervoor een machtiging af.
 • Wanneer de zorg wordt beëindigd, wordt het dossier nog 5 jaar in het archief Daarna wordt het vernietigd.
 • In bepaalde gevallen is het mogelijk dat, op verzoek van de cliënt, het zorgdossier wordt vernietigd. Dit gebeurt alleen als de cliënt hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij de directie. De directie zorgt voor een juridisch juiste behandeling van het verzoek en stuurt indien het dossier vernietigd wordt een aangetekende brief naar de cliënt waarin wordt vermeld dat op verzoek van de cliënt het dossier vernietigd is.
 • Het zorgdossier blijft altijd eigendom van Nova Curae.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nova Curae neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nova Curae) tussen zit.

Nova Curae gaat voor haar Elektronisch cliëntdossier het programma Medicore gebruiken.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Nova Curae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld .

Na de wettelijke bewaartermijn in acht genomen te hebben worden deze gegevens verwijdert uit al onze bestanden.

Nova Curae verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om u te helpen voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nova Curae blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Nova Curae gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser  verwijderen.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  info@novacurae.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Nova Curae zal zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nova Curae wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nova Curae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@novacurae.nl

Op onze website staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Gewijzigd op 17-01-2019.